ALGEMENE VOORWAARDEN HB STAGING

16/03/2021

Artikel 1.     Definities

1.1                       In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

•       Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HB Staging.

•       Offerte: ieder aanbod van HB Staging tot het verrichten van een Opdracht.

•       Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan HB Staging Opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. 

•       Opdracht: de schriftelijke of per e-mail overeengekomen Opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, welke tussen Opdrachtgever en HB Staging is overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld vergoeding exclusief btw.

•       Uurloon: de vergoeding per uur voor het verrichten van Werkzaamheden (met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van de Werkzaamheden) door een werknemer van HB Staging exclusief btw.

•       Werkzaamheden: de volgende werkzaamheden: 

·       de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden ten behoeve van het vormgeven, bedenken en ontwikkelen van creatieve concepten, sets  vormgeving voor theater, film- en tv- producties als mede het organiseren, produceren en/of regisseren van voorstellingen en live-events. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

- het leveren en vervoeren van benodigde materialen voor de Werkzaamheden;

•       het geven van adviezen, het opstellen van plannen, concepten en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden.

•       HB Staging: de eenmanszaak HB Staging van de heer S. Heijnen-Bakker, gevestigd te Oostzaan, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67575013. 


Artikel 2.     Toepasselijkheid

2.1                       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, iedere Offerte, alle werkzaamheden, Opdrachten en overeenkomsten van HB Staging. 

2.2                       Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door HB Staging en Opdrachtgever overeengekomen document.

2.3                       Niet alleen HB Staging, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door HB Staging bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

2.4                       De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3.     Aanbiedingen

3.1                       Iedere Offerte van HB Staging is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is de Offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

3.2                       Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3                       Indien geen Opdracht wordt gegeven voor de Werkzaamheden aan HB Staging nadat HB Staging op verzoek teken-/ontwerp werkzaamheden heeft verricht zal HB Staging de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen. 

3.4                       De Offerte vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

3.5                       De Offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.

3.6                       Een samengestelde prijsopgave verplicht HB Staging niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.7                       Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4.     Opdracht

4.1                       HB Staging is slechts gebonden aan een Opdracht indien deze schriftelijk of per e-mail is vastgelegd door HB Staging en Opdrachtgever gezamenlijk. De aanvaarding van de Offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat Opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de Werkzaamheden wordt begonnen.

4.2                       Wijzigingen op de in artikel 4.1 genoemde Opdracht binden HB Staging slechts na een schriftelijke bevestiging hiertoe van HB Staging.

4.3                       Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, Offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden HB Staging niet.

4.4                       HB Staging zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

4.5                       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft HB Staging het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.6                       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HB Staging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, tijdig aan HB Staging worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan HB Staging zijn verstrekt, heeft HB Staging het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7                       Onder oplevering van Werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering van de Werkzaamheden door HB Staging aan Opdrachtgever. De Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd nadat deze zijn uitgevoerd door HB Staging en HB Staging aan Opdrachtgever mededeelt dat deze zijn afgerond. Verder zijn de Werkzaamheden opgeleverd wanneer Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.


Artikel 5.     Duur Opdracht en beëindiging

5.1                       Een Opdracht voor bepaalde tijd kan, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet tussentijds worden opgezegd, tenzij HB Staging en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

5.2                       Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever HB Staging derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HB Staging dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Opdracht. 

5.3                       Opdrachten voor bepaalde tijd met een looptijd van langer dan één jaar en Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.4                       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft HB Staging recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HB Staging zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte Werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de facturen ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

5.5                       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HB Staging, zal HB Staging in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5.6                       Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HB Staging extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.

5.7                       Zowel Opdrachtgever als HB Staging zijn gerechtigd de Opdracht bij aangetekend schrijven onverwijld tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding indien:

•       Opdrachtgever of HB Staging in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar faillissement heeft aangevraagd.

•       aan Opdrachtgever of HB Staging surseance van betaling is verleend of, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;

•       Opdrachtgever of HB Staging een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet/ de onderneming is geliquideerd.

5.8                       In geval van faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever zijn door Opdrachtgever aan HB Staging verschuldigde bedragen direct opeisbaar. 

Artikel 6.     Honorarium

6.1                       Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van HB Staging, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.2                       Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6.3                       Indien HB Staging met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is HB Staging niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan HB Staging, dat in redelijkheid niet van hem mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6.4                       Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.5                       HB Staging zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief kenbaar maken.

6.6                       Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

6.7                       Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. HB Staging voert deze Werkzaamheden pas na akkoord van Opdrachtgever uit.

6.8                       In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan HB Staging slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.


Artikel 7.     Betaling

7.1                       Betaling van facturen van HB Staging door Opdrachtgever geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. HB Staging is gerechtigd periodiek te factureren.

7.2                       HB Staging behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan HB Staging van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling door middel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.

7.3                       Opdrachtgever heeft geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van HB Staging.

7.4                       Indien Opdrachtgever de betaaltermijn van lid 1 van dit artikel overschrijdt is hij/zij zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en is         HB Staging vanaf dat moment gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

7.5                       Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten van HB Staging voor de inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.6                       In geval van een gezamenlijk aan HB Staging verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van HB Staging alsmede voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten in geval van niet- tijdige betaling van facturen.


Artikel 8.     Onderzoek en reclames

8.1                       Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HB Staging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HB Staging in staat is adequaat te reageren.

8.2                       Indien een klacht gegrond is, zal HB Staging de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


Artikel 9.     Overmacht, Opschorting en Ontbinding

9.1                       Als HB Staging en/of Opdrachtgever zijn/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van HB Staging en/of Opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.

9.2                       Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel HB Staging als Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien HB Staging reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden HB Staging te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verrichtte Werkzaamheden.

9.3                       HB Staging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

•       Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

•       na het sluiten van de overeenkomst HB Staging op grond van hem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

•       Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

9.4                       Voorts is HB Staging bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HB Staging mag worden verwacht.

9.5                       Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HB Staging op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HB Staging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

9.6                       Indien HB Staging tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

9.7                       HB Staging behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10.  Aansprakelijkheid

10.1                    HB Staging is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve of niet gedane mededelingen door Opdrachtgever.

10.2                    Opdrachtgever vrijwaart HB Staging voor schade veroorzaakt door foutieve of niet-gedane mededelingen van zijn/haar zijde dan wel voor andere door hem/haar toedoen veroorzaakte schade.

10.3                    HB Staging is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van HB Staging ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd.

10.4                    Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van HB Staging, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van HB Staging beperkt tot het bedrag van de betreffende Opdracht. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door HB Staging meer bedragen dan € 20.000 (zegge: twintigduizend euro) per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming.

10.5                    HB Staging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie 

10.6                    Eventuele aansprakelijkheid van HB Staging voor door hem geleverde gebrekkige zaken is beperkt tot de voor de levering van de betreffende zaak overeengekomen prijs tussen HB Staging en Opdrachtgever.

10.7                    Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijnde van HB Staging of diens werknemers ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

10.8                    Opdrachtgever is tegenover HB Staging aansprakelijk voor schade die door een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


Artikel 11.  Geheimhouding

11.1                    Zowel Opdrachtgever als HB Staging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


11.2                    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HB Staging gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HB Staging zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HB Staging niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 


Artikel 12.  Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

12.1                    Het eigendom van door HB Staging aan Opdrachtgever geleverde zaken gaat pas over op Opdrachtgever na betaling van deze zaken door Opdrachtgever aan HB Staging.

12.2                    Indien het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud vervalt ten gevolge van natrekking of zaaksvorming verstrekt Opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende/ gevormde zaak aan HB Staging ter zake van al hetgeen Opdrachtgever aan HB Staging is verschuldigd.


Artikel 13.  Intellectuele Eigendomsrecht

13.1                    Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door het uitvoeren van de Opdracht door HB Staging komen toe aan HB Staging.

13.2                    Opdrachtgever dient schetsen, tekeningen e.d. gemaakt door HB Staging op eerste verzoek aan HB Staging te retourneren.

13.3                    Het is Opdrachtgever niet toegestaan zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van HB Staging rusten zonder toestemming van HB Staging te verveelvoudigen, exploiteren of te openbaren.

13.4                    Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtmatig gebruiker van door ‘HB Staging’ geleverde producten. Ook na verkrijgen van zodanig gebruiksrecht is het Opdrachtgever slechts toegestaan na goedkeuring door ‘HB Staging’ het geleverde openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, een en ander op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding en € 1.000 voor elke dag dat de overtreding of niet nakoming door Opdrachtgever voortduurt, onverminderd het recht van‘HB Staging’ op volledige schadevergoeding in plaats van genoemde boete. 


Artikel 14.  Privacy

14.1                    De manier waarop HB Staging omgaat met de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring van HB Staging welke te vinden is op http://www.stefheijnenbakker.com/privacy.


Artikel 15.  Wijziging

15.1                    HB Staging behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2                    Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk vernietigbaar/nietig mocht zijn laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht onverlet.


15.3                    Een vernietigbare/nietige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of Opdracht zal door partijen in gezamenlijk overleg worden vervangen door een geldige bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de vernietigbare/nietige bepaling.


Artikel 16.  Rechts- en forumkeuze

16.1                    De rechtsverhouding tussen HB Staging en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

16.2                    Alle geschillen tussen HB Staging en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van HB Staging.


Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 16 maart 2021 en zijn terug te vinden op http://www.stefheijnenbakker.com/av